ปริญญาตรี (ภาคภาษาไทย)

ตารางสอนระดับปริญญาตรี "หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต" (ศูนย์รังสิต)
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2566 (เปิดภาคระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม - 4 ธันวาคม 2566)

ดาวโหลดไฟล์ ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 (ห้องบรรยายและวันสอบ).pdf

รายวิชาที่อาจารย์ผู้สอนประสงค์จัดสอบกลางภาค คณะจะจัดสอบตามวันที่กำหนดในตาราง