รองศาสตราจารย์กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์
เลขประจำตัวอาจารย์: 0700068
   
ติดต่อ: ห้องพักอาจารย์: 508
  โทรศัพท์:
  E-mail: kalyakornw@gmail.com
   
คุณวุฒิ:
 • M.A. (Marketing Communication and Advertising), Emerson College, Boston, USA.
 • วารสารศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   
ประสบการณ์วิชาชีพ
 • พ.ศ. 2537-2542 BBDO Bangkok Ltd. Account Director – ฝ่ายบริหารงานลูกค้า
 • พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน คณะกรรมการตัดสินการประกวด Adman Awards and Symposium ประเภทภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์
 • พ.ศ. 2557 ประธานฝ่ายวิชาการ Adman Awards & Symposium 2014 
 • พ.ศ. 2544- 2552 คณะอนุกรรมการ (ฝ่ายจัดการการตัดสิน) การจัดงานเทศกาลการประกวดโฆษณาเอเชียแปซิฟิก (Adfest)
 • พ.ศ. 2548 คณะกรรมการจัดการประกวดโฆษณายอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย (TACT Awards)
 • พ.ศ. 2543/2546 ประธานคณะอนุกรรมการจัดการประกวดโฆษณายอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยระดับเยาวชน (Junior TACT)
   
ผลงานทางวิชาการ:  
งานวิจัย:
 • พ.ศ. 2557 การศึกษาแนวทางในการออกแบบการฝึกอบรมพ่อแม่เพื่อการสื่อสารเรื่องเพศกับลูก (ร่วมทีมวิจัย โดยการสนับสนุนจาก สสส.)
 • พ.ศ. 2556 การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสื่อและการเรียนรู้การเท่าทันสื่อของเยาวชนในเขตปทุมธานี
 • พ.ศ. 2556 การวิจัยประเมินผลสื่อ (กล้า) คุยกับลูกวัยรุ่นเรื่องเพศ  (ร่วมทีมวิจัย โดยการสนับสนุนจาก สสส.)
 • พ.ศ. 2554 การศึกษาการโฆษณาสินค้าในรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก
 • พ.ศ. 2553 ทีมที่ปรึกษาการวิจัยและวางแผนการประชาสัมพันธ์ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 • พ.ศ. 2551-2553 ทีมวิจัยการประเมินผลกิจกรรมการสนับสนุนโครงการของสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • พ.ศ. 2552 การศึกษาแนวทางการป้องกันการละเมิดสิทธิเด็กในสื่อมวลชนไทย (ร่วมวิจัย)
 • พ.ศ. 2551 ทีมที่ปรึกษาการวางแผนการประชาสัมพันธ์ กรมทรัพยากรน้ำ
 • พ.ศ. 2551 การศึกษาการรับรู้ พฤติกรรม ที่มีต่อ จิตสำนึกสาธารณะ และ
 • การสื่อสารการตลาดที่มีประสิทธิผลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวกับจิตสำนึกสาธารณะของเยาวชน
 • พ.ศ. 2551 ทีมผลิตหลักสูตรสื่อกับเด็กโดย คณะวารสารศาสตร์ฯ ร่วมกับองค์กรยูนิเซฟ
 • พ.ศ. 2550 ที่ปรึกษางานวิจัย Community Survey to Assess Knowledge, Attitude and Utilization of Primary Care Services  โครงการความร่วมมือด้านสุขภาพรัฐบาลไทย สหภาพยุโรป  2550   
 • พ.ศ. 2549 ความคิดเห็นและการยอมรับของวัยรุ่นที่มีต่อการใช้จุดเร้าใจทางเพศในงานโฆษณา (ร่วมวิจัย)
 • พ.ศ. 2547 การศึกษาเทคนิคการคิดสร้างสรรค์ในงานโฆษณา
 • พ.ศ. 2547 การศึกษาการรับรู้ ความคิดเห็น และ แนวโน้มพฤติกรรมของวัยรุ่นในงานโฆษณาที่ไม่เหมาะสม (ร่วมวิจัย)
 • พ.ศ. 2545        การศึกษาสภาพการเรียนการสอนด้านสื่อสารมวลชนในสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร (ร่วมวิจัย)
   
ตำรา
 • พ.ศ. 2551 ตำราการโฆษณาเบื้องต้น (เขียนร่วม)
 • พ.ศ. 2550 “กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา” เอกสารการสอนชุดวิชาการสร้างสรรค์งานโฆษณามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   
บทความวิชาการ
 • พ.ศ. 2557 ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มี่ต่อสื่อ (กล้า) คุยกับลูกวัยรุ่นเรื่องเพศ 
 • พ.ศ. 2555 การโฆษณาสินค้าในรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก
 • พ.ศ. 2552 รับรู้ พฤติกรรม ที่มีต่อ จิตสำนึกสาธารณะ และ การสื่อสารการตลาดที่มีประสิทธิผลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวกับจิตสำนึกสาธารณะของเยาวชน
  แนวทางการป้องกันการละเมิดสิทธิเด็กในสื่อมวลชนไทย
 • พ.ศ. 2545 สื่อรูปแบบใหม่
 • พ.ศ. 2546 รูปแบบอารมณ์ขันในงานโฆษณา
   
ประวัติงานสอน:
 
 • อาจารย์ประจำคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  ตั้งแต่ พ.ศ. 2542
  ปริญญาตรี (ภาษาไทย)
 
 • การโฆษณาเบื้องต้น
 • การเขียนข้อความโฆษณา
 • กลยุทธ์การสร้างสรรค์ในงานโฆษณา
 • สื่อกับเด็ก
  ปริญญาตรี (ภาษาอังกฤษ)
 
 • Introduction to Advertising
  ปริญญาโท
 
 • การสื่อสารการตลาด
 • การสื่อสารองค์กร
 • การวางแผนการสื่อสาร
 • จิตวิทยาการสื่อสาร
   
ประวัติงานบริหาร:  
 
 • พ.ศ. 2545 - 2546 หัวหน้าสาขาวิชาโฆษณา  คณะวารสารศาสตร์ฯ 
 • พ.ศ. 2546 - 2549 ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโท  สาขาสื่อสารมวลชน 
 • พ.ศ. 2551 คณะกรรมการฝ่ายการนักศึกษา  คณะวารสารศาสตร์ฯ 
 • พ.ศ. 2551 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  คณะวารสารศาสตร์ฯ 
 • พ.ศ. 2552 – 2554 หัวหน้าสาขาวิชาโฆษณา  คณะวารสารศาสตร์ฯ 
 • พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวารสารศาสตร์ฯ
   
ความเชี่ยวชาญ/
ความถนัด:
 
 
 • การสื่อสารการตลาดและการโฆษณา
 • สื่อกับเด็ก
 • การเท่าทันสื่อ
 
   
   
 
 
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12121
โทรศัพท์ 0-2696-6215, โทรสาร 0-2696-6218
email: jc.thammasat@gmail.com
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2709, 2713 โทรสาร 0-2222-0097
email: mcmajc@yahoo.com