รองศาสตราจารย์กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์
เลขประจำตัวอาจารย์: 0700068
   
ติดต่อ:
  ห้องพักอาจารย์: 508
  โทรศัพท์:
  E-mail: kalyakornw@gmail.com
   
คุณวุฒิ:
 
 • M.A. (Marketing Communication and Advertising), Emerson College, Boston, U.S.A.
 • วารสารศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   
ผลงานทางวิชาการ:
  งานวิจัย:
 
 • การคิดสร้างสรรค์ในงานโฆษณา
 • การรับรู้ ความคิดเห็น และแนวโน้มพฤติกรรมของวัยรุ่น ที่มีต่อโฆษณาที่ไม่เหมาะสม
 • ความคิดเห็นและการยอมรับของวัยรุ่นที่มีต่อโฆษณาที่มีจุดเร้าใจทางเพศ
   
  หนังสือ/ตำรา
 
 • 2551 การโฆษณาเบื้องต้น
   
  บทความ
 
 • สื่อยุคใหม่
 • อารมณ์ขันในงานโฆษณา
   
ประวัติงานสอน:
 
 • อาจารย์ประจำคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  ตั้งแต่ พ.ศ. 2542
  ปริญญาตรี (ภาษาไทย)
 
 • การโฆษณาเบื้องต้น
 • การเขียนข้อความโฆษณา
 • กลยุทธ์การสร้างสรรค์ในงานโฆษณา
 • สื่อกับเด็ก
  ปริญญาตรี (ภาษาอังกฤษ)
 
 • Introduction to Advertising
  ปริญญาโท
 
 • การสื่อสารการตลาด
 • การสื่อสารองค์กร
 • การวางแผนการสื่อสาร
 • จิตวิทยาการสื่อสาร
   
ประวัติงานบริหาร:  
 
 • หัวหน้าสาขาวิชาโฆษณา  คณะวารสารศาสตร์ฯ  พ.ศ. 2545 - 2546
 • ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโท  สาขาสื่อสารมวลชน  พ.ศ. 2546 - 2549
 • คณะกรรมการฝ่ายการนักศึกษา  คณะวารสารศาสตร์ฯ  พ.ศ. 2551
 • คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  คณะวารสารศาสตร์ฯ  พ.ศ. 2551
 • หัวหน้าสาขาวิชาโฆษณา  คณะวารสารศาสตร์ฯ  พ.ศ. 2552 – 2554
   
ความเชี่ยวชาญ ความสนใจ:  
 
 • การสื่อสารการตลาด
 • สิทธิเด็กกับการโฆษณา
 
   
   
 
 
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12121
โทรศัพท์ 0-2696-6215, โทรสาร 0-2696-6218
email: jc.thammasat@gmail.com
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2709, 2713 โทรสาร 0-2222-0097
email: mcmajc@yahoo.com