โครงการวารสารศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ
 
Webboard
ประมวลภาพกิจกรรม
จดหมายข่าว & วารสารศาสตร์
 
งานประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้ในองค์กร
 
หน่วยงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
มธ. ศูนย์รังสิต
อาคารคณะวารสารศาสตร์ฯ
0-2696-xxxx
ชั้น 1
งานบริการการศึกษา (ปริญญาตรี ภาคปกติ)
6267
0-2986-8327
หัวหน้างานบริการการศึกษา
6210
     
โครงการหลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต
ภาคภาษาอังกฤษ (B.J.M.)
6209, 6193 0-2696-6208
     
ชั้น 2    
ห้องปฏิบัติการวิจัย 6211  
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ 6212  
     
ชั้น 3 สำนักงานเลขานุการคณะฯ    
เลขานุการคณะวารสารศาสตร์ฯ
6228
 
     
เลขานุการคณบดี
6230
 
     
หัวหน้างานบริหารและธุรการ
6214
 
หมวดสารบรรณและประชาสัมพันธ์
6215, 6223
 
หมวดบริหารงานบุคคล
6216
 
หมวดวิเคราะห์นโยบายและแผนและงบประมาณ
6217
 
หัวหน้างานคลังและพัสดุ
6219
หมวดบัญชี
6220
หมวดการเงิน
6221
หมวดพัสดุ
6222, 6223
0-2696-6227
หมวดคลังข้อมูลและประกันคุณภาพการศึกษา 6229  
 
อาคารปฏิบัติการสื่อสารมวลชน มธ. ศูนย์รังสิต    
สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ชั้น 5)
6329, 6330
0-2986-8328
หัวหน้างานเทคโนโลยีและโสตทัศนศึกษา (ชั้น 4)
6321
งานเทคโนโลยีและโสตทัศนศึกษา (ชั้น 4) 6372  
     
มธ. ท่าพระจันทร์
อาคารคณะวารสารศาสตร์ฯ *** ปิดปรับปรุง ***
     
อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี (ชั้น 4)    
โครงการบัณฑิตศึกษา
0-2613-xxxx
0-2613-2726
ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโท 2737  
หัวหน้าหมวดบัณฑิตศึกษา 2734  
ธุรการ MA., MCA, MCM 2732 - 2733  
ปริญญาเอก 2731  
     
ศูนย์ประสานงานคณะวารสารศาสตร์ฯ ท่าพระจันทร์
0-2221-0830
0-2221-1470
ธุรการ 2704 - 5705  
คณบดี 2701  
  0-2222-2823  
     
ศูนย์ประสานงานสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 0-2613-2715  
     
โทรศัพท์ภายใน
ศูนย์รังสิต โทร.ไปท่าพระจันทร์ กด 81-XXXX
ท่าพระจันทร์ โทร.ไปศูนย์รังสิต กด 82-XXXX
     
   
 
 
     
 
   
     
 
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12121
โทรศัพท์ 0-2696-6215, โทรสาร 0-2696-6218
email: jcpr.tu@gmail.com
อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี ชั้น 4
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2733, 2734 โทรสาร 0-2613-2726
email: mcmajc@yahoo.com